Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
GMINNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W JABŁONCE
Strona głowna  /  RODO
RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Jabłonce

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka uczęszczającego do Gminnego Przedszkola Samorządowego jest Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce
 3. Adres email: ochronadanych@trzypszczoly.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1900 ze zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce;
  • celem promocji działań Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których wychowankowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.
 5. Odbiorcami danych osobowych Państwa dziecka będą:
  • upoważnieni pracownicy Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych,
  • podmioty przetwarzające dane w imieniu Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce, uczestniczące w wykonywaniu czynności na rzecz Przedszkola tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową;
  • inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina;
  • w przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska;
  • w przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej;
  • wyłącznie podmioty inne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Państwa dziecka przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec wskazanego przetwarzania,
  • przenoszenia danych.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych Pani/Pana/Wychowanka jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Jabłonce.
 10. Dane osobowe Państwa dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 

 

 

 
 
 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-23