Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
GMINNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W JABŁONCE
Strona głowna  /  Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola:

http://www.przedszkolejablonka.eprzedszkola.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-11

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zdjęcia nie posiadają opisów,
- załączniki nie posiadają dostępnej treści,
- załączniki nie posiadają dostępnych opisów.

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem
w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-18

Deklaracja dostępności została przygotowana samodzielnie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce można używać m. in. następujących skrótów klawiaturowych przeglądarki:

TAB – przejście do kolejnego elementu,

Ctrl + A – zaznaczenie wszystkich plików w katalogu lub całej treści dokumentu,

Alt + F4 – zamykanie aplikacji lub aktywnego okna.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa: Katarzyna Machaj-Pilch

Adres e-mail: przedszkole.jablonka@interia.pl

nr tel. 18 26 52 333

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Przedszkole posiada parking na samochody osobowe lecz w obecnej chwili nie ma wydzielonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku.

Wejście główne do budynku znajduje się od południowej strony ul. Piusa Jabłońskiego. Przed wejściem głównym znajduje się schodek. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się domofon.

Tłumacz języka migowego.

Wśród pracowników przedszkola nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się językiem migowym. Kancelaria dyrektora znajduje się na parterze.

Komunikacja pionowa.

Budynek Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce nie jest wyposażony w windę. Oddział w Podwilku posiada windę.

Prawo wstępu z psem asystującym.

Do budynku Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-31